Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Ten aanzien van de dienstverlening van 123AutoSchade.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de 123AutoSchade.nl Website bevestigt de gebruiker kennis te hebben genomen van de voorwaarden en met de toepasselijkheid daarvan in te stemmen.

 

Artikel 1    Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

 

1.1   Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Dienst.

1.2   Reparatieopdracht: een Reparatieopdracht op de Website waarin een opdracht wordt aangeboden door een Opdrachtgever.

1.3   Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.

1.4   Dienst: de dienstverlening die door 123AutoSchade.nl wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Reparateurs in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van reparatie werkzaamheden.

1.5   Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgever en Reparateur.

1.6   Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Reparateur met gebruikmaking van de Website.

1.7   Reparateur: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website  beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever, respectievelijk zich inschrijft voor, dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever. Elke Reparateur wordt gezien als zakelijke  abonnee.

1.8   Profielpagina: de Profielpagina is een pagina op 123AutoSchade.nl met een overzicht van het bedrijfsprofiel, contactgegevens, referenties en projecten van de Reparateur.

1.9   Reacties: Met Reacties kan een Reparateur reageren op Reparatieopdrachten op de website. Met een reactie kan Reparateur een bericht inclusief vermelding van de prijs.

1.10 Website: de website www.123autoschade.nl

1.11 123AutoSchade.nl, gevestigd te aan Marsmangaarde 10, te 7414 XC Deventer, KvK nummer: 08181603.

 

Artikel 2    Algemeen

2.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen 123AutoSchade.nl en de Gebruiker.

2.2   123AutoSchade.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3   Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of er e-mail tussen 123AutoSchade.nl en de Reparateur zijn overeengekomen.

2.4   123AutoSchade.nl wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Reparateur van de hand.

2.5   Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Reparateur en 123AutoSchade.nl, wordt de Reparateur geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6   Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 123AutoSchade.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 3    Dienstverlening

3.1   123AutoSchade.nl biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Reparateurs met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van reparatie werkzaamheden. 123AutoSchade.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. Alle aangesloten reparateurs zijn lid van FOCWA en zijn derhalve verplicht te handelen volgens de voorwaarden van deze organisatie.

3.2   Bij een Reparatieopdracht kan het voorkomen dat er sprake is van bijvoorbeeld onzichtbare schade. Het is aan Reparateur om, per Reparatieopdracht, deze schade al dan niet uit te sluiten bij Opdrachtgever. 123AutoSchade.nl biedt enkel het platform aan waarmee Opdrachtgevers en Reparateurs met elkaar in contact kunnen komen. 123AutoSchade.nl draagt verder geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft handelen en/of nalaten door Opdrachtgever en/of Reparateur. 123AutoSchade.nl sluit dan ook elke aansprakelijkheid hieromtrent uit.

3.3   123AutoSchade.nl heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Reparatieopdrachten, opdrachten, referenties en biedingen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 123AutoSchade.nl draagt voor de inhoud van Reparatieopdrachten, opdrachten, referenties en biedingen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt 123AutoSchade.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Reparateurs, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

3.4   123AutoSchade.nl biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert 123AutoSchade.nl niet:

–     dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;

–     dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen;

–     dat derden niet de Website en/of de systemen van 123AutoSchade.nl onrechtmatig zullen gebruiken.

3.5   123AutoSchade.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

 

Artikel 4    Onderhoud 

4.1   123AutoSchade.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens 123AutoSchade.nl ontstaat.

 

Artikel 5    Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

5.1   De Reparateur garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Reparateur dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Dienst, dat hij zich ter zake van het bieden op Reparatieopdrachten, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van zijn Account.

5.2   Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot de offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft de Reparateur toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Reparateur is er mee bekend dat de positionering van zijn offerte, aanbiedingen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

5.3   Voornoemde artikelen 5.1 en 5.2 gelden ook voor Opdrachtgever, dan wel Gebruiker.

5.4   De Reparateur is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van 123AutoSchade.nl niet zal schaden. Deze bepaling is eveneens van toepassing op Opdrachtgever.

5.5   De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:

– materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;

– materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;

– materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van 123AutoSchade.nl of derden worden geschonden;

– materiaal dat naar de mening van 123AutoSchade.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

– materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;

– een Reparatieopdracht of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;

5.6   123AutoSchade.nl behoudt zich het recht voor de door de Reparateur opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. 123AutoSchade.nl behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Reparatieopdrachten, opdrachten, referenties, biedingen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Reparateur op schadevergoeding. Deze bepaling is eveneens van toepassing op Opdrachtgever.

5.7  Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Reparateur komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever de reparatieopdracht aan de Reparateur door middel van de website heeft bevestigd. 123AutoSchade.nl is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Reparateur geen partij. 123AutoSchade.nl kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Reparateurs om die werkzaamheden uit te voeren. Reparateur vrijwaart 123AutoSchade.nl jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

5.8  Het is Reparateur niet toegestaan om rechtstreeks contact op te nemen met Opdrachtgever, met het doel om daarmee een vergoeding aan 123AutoSchade.nl te ontlopen.

5.9   Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

5.10 Indien Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.7 en 5.8 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van 123AutoSchade.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 6    Referenties

6.1   Een Opdrachtgever is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de Reparateur door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.

6.2   Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart 123AutoSchade.nl voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.

6.3  123AutoSchade.nl is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, danwel anderszins niet voldoet aan de Referentie Policy zoals gepubliceerd op de Website.

6.4  Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

– een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;

– een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Reparateur;

– een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;

– een referentie dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Reparateur door wie de opdracht is uitgevoerd.

 

Artikel 7    Privacy

7.1   123AutoSchade.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Dienst en aanverwante activiteiten in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

7.2   Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van 123AutoSchade.nl van toepassing.

 

Artikel 8    Account

8.1   Om gebruik te kunnen maken van de Dienst van 123AutoSchade.nl dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.

8.2   Een Account wordt pas aangemaakt wanneer 123AutoSchade.nl de aanvraag tot het plaatsen van een Account schriftelijk heeft aanvaard. 123AutoSchade.nl is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Reparatieopdracht, opdracht, referentie, bieding of andere informatie door de Reparateur en/of Opdrachtgever te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen. 123AutoSchade.nl is geen van de gevallen een schadevergoeding verschuldigd.

8.3  Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Reparateur verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Reparateur mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Reparateur is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart 123AutoSchade.nl voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

8.4  Voornoemd artikel 8.3 geldt ook voor Opdrachtgever, dan wel Gebruiker.

8.5  123AutoSchade.nl is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

 

Artikel 9    Intellectuele eigendomsrechten

9.1   Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan 123AutoSchade.nl en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd in verband met het plaatsen van Reparatieopdrachten, opdrachten, referenties, biedingen of anderszins.

9.2  Het is de Reparateur en/of Opdachtgever niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van 123AutoSchade.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Reparateur en/of Opdrachtgever niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123AutoSchade.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

9.3   De Reparateur en/of Opdrachtgever garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Reparatieopdrachten, opdrachten, referenties en biedingen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Reparateur vrijwaart 123AutoSchade.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.

9.4   Voornoemd artikel 9.3 geldt ook voor Opdrachtgever, dan wel Gebruiker.

 

Artikel 10    Uitsluiting

10.1 123AutoSchade.nl behoudt zich het recht voor om Reparateur uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:

– de Reparateur op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

– de Reparateur inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;

– de Reparateur een referentie plaatst bij een opdracht die door de Reparateur zelf op de Website is geplaatst;

– de Reparateur in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

– de Reparateur medewerkers van 123AutoSchade.nl of Opdrachtgevers onheus bejegend door middel van smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

10.2        Voornoemd artikel 10.1. geldt ook voor Opdrachtgever, dan wel Gebruiker.

 

Artikel 11     Overmacht

11.1         123AutoSchade.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan 123AutoSchade.nl gebruikt maakt.

11.2        In het geval van blijvende overmacht heeft 123AutoSchade.nl het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat 123AutoSchade.nl tot enige vergoeding van schade gehouden is.

 

Artikel 12     Aansprakelijkheid

12.1        123AutoSchade.nl is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Reparateur en/of Opdrachtgever, welke schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan 123AutoSchade.nl toe te rekenen tekortkoming. Aansprakelijkheid van 123AutoSchade.nl voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of schade wegens overschrijding van een termijn is derhalve uitgesloten. Meer in het bijzonder is 123AutoSchade.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Reparateur die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Dienst.

12.2        De aansprakelijkheid tot betaling van schadevergoeding door 123AutoSchade.nl is beperkt tot het bedrag dat 123AutoSchade.nl krachtens een door haar afgesloten verzekering van haar verzekeraar daadwerkelijk vergoed krijgt. Hierbij gelden verder de navolgende beperkingen:

– schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen komt niet voor vergoeding in aanmerking;

– schade veroorzaakt door een door Reparateur en/of Opdrachtgever ingeschakelde derde komt niet voor vergoeding in aanmerking;

12.3        Voorts kan de totale aansprakelijkheid van 123AutoSchade.nl nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding (exclusief BTW) voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 200,-.

 

Artikel 13    Verwijzingen

13.1       De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. 123AutoSchade.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerdenbeleid, waaronder het privacy beleid.

 

Artikel 14    Beveiliging

14.1        123AutoSchade.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. 123AutoSchade.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

Artikel 15    Melding van Inbreuk

15.1        Reparatieopdrachten, opdrachten, referenties en biedingen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.

15.2        Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan de gebruiker een email sturen aan info@123AutoSchade.nl, teneinde 123AutoSchade.nl hiervan op de hoogte te stellen. Aan de hand van de door deze Reparateur en/of Opdrachtgever op te geven gegevens zal 123AutoSchade.nl de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door 123AutoSchade.nl gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door 123AutoSchade.nl worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Reparateur 123AutoSchade.nl voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die 123AutoSchade.nl lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

 

Artikel 16    Duur en beëindiging

16.1        De Overeenkomst tussen 123AutoSchade.nl en Reparateur, dan wel Opdrachtgever geldt voor de duur van één jaar, en zal telkens worden verlengd met één jaar. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 123AutoSchade.nl, Reparateur en/of Opdrachtgever hebben de mogelijkheid de Overeenkomst ook tussentijds te beëindigen, waarbij een opzegtermijn geldt van 1 (één) maand, waarbij kan worden opgezegd tegen het einde van de dan geldende kalendermaand.

16.2        Opzegging dient te geschieden via het inlogportaal op ‘Mijn Account’ op www.123autoschade.nl. Opzeggingen via telefoon, post of e-mail worden in verband met  fraude gevoeligheid niet in behandeling genomen.

 

Artikel 17   Geschillen

17.1        Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

17.2        Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN REPARATEURS

 

Artikel 18    Offerteprogramma

18.1        123AutoSchade.nl verleent aan de Reparateurs het niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrecht ten aanzien van een web-based offerteprogramma dat kan worden gebruikt binnen het Account volgens de instructies die op de Website worden bekend gemaakt. Dit tarief en deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door 123AutoSchade.nl worden aangepast. De actuele gebruiksvoorwaarden zijn steeds beschikbaar via www.123autoschade.nl.

18.2        123AutoSchade.nl is gerechtigd een bedrag (exclusief BTW) bij Reparateur in rekening te brengen voor de schade waarop is geboden op het platform, althans voor welk bedrag (exclusief BTW) Reparateur de Reparatieopdracht uitvoert. Het bedrag zal een percentage betreffen van het bedrag (exclusief BTW) dat Reparateur met Opdrachtgever is overeengekomen wat betreft de Reparatieopdracht, althans het bedrag (exclusief BTW) waarvoor Reparateur de Reparatieopdracht heeft uitgevoerd. 123AutoSchade.nl zal Reparateur vooraf op de hoogte stellen indien zij voornoemd bedrag in dit artikel in rekening gaat brengen bij Reparateur. Reparateur heeft dan de mogelijkheid om binnen één maand na kennisgeving de Overeenkomst op te zeggen.

18.3        Het gebruik van het offerteprogramma geschiedt op eigen risico van de Reparateur. 123AutoSchade.nl aanvaardt voor het gebruik van het offerteprogramma en de resultaten daarvan (berekeningen, uitkomsten en dergelijke) geen enkele aansprakelijkheid. 123AutoSchade.nl adviseert Reparateur alle uitkomsten en berekeningen te alle tijde handmatig te controleren op eventuele fouten.

18.4       123AutoSchade.nl staat er niet voor in dat het offerteprogramma zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken en dat alle fouten of andere gebreken zullen worden hersteld.

 

Artikel 19    Tarieven en betalingen

19.1        Alle door 123AutoSchade.nl vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.

19.2       123AutoSchade.nl is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.

19.3        Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.

19.4        Indien de Reparateur niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met 123AutoSchade.nl schriftelijk op te zeggen.